Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.

Uzin Utz AG

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

ZNAKI JAKOŚCI & OZNAKOWANIA

ZNAKI JAKOŚCI & OZNAKOWANIA

Poniżej znajdziesz informacje o znaczeniu różnych znaków jakości, oznaczeń, aprobat i innych słów kluczowych, które często używanie są w dziedzinie materiałów do układania podłóg lub można znaleźć je na etykietach i kartach technicznych produktów.

Dla użytkowników pomieszczeń mieszkalnych bardzo ważną kwestią jest brak substancji szkodliwych, niska emisyjność i zdrowy klimat w pomieszczeniach. Stosując odpowiednie oznakowania dotyczące emisyjności, takie jak EMICODE lub Niebieski Anioł, producenci mogą wykazać, że spełniają rygorystyczne wymagania.

W celu systematycznego promowania i dokumentowania zasad zrównoważonego rozwoju podczas realizacji całych budynków, w ostatnich latach powstało wiele systemów certyfikacji budynków. Poniżej krótko omówiliśmy systemy certyfikacji budynków DGNB, LEED i BREEAM, które w Niemczech i Europie są istotne. Ważne jest, aby wiedzieć, że certyfikowane są nie poszczególne produkty, ale cały budynek. Wyroby budowlane, aby mogły być stosowane w takich zrównoważonych budynkach, muszą spełniać określone kryteria.

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD), karty danych dotyczących zrównoważonego rozwoju opracowane przez UZIN oraz UZIN-Ökoline dostarczają istotnych informacji z punktu widzenia ochrony środowiska i emisyjności i mogą być również wykorzystywane jako dowód w certyfikacji budynków.

EMICODE

EMICODE opisuje właściwości dotyczące emisyjności materiałów do układania podłóg i innych wyrobów budowlanych poprzez przypisanie ich do klas emisyjności od EC 1 Plus do EC 2 (kolejność wg rosnącego poziomu emisyjności). Znaczenie praktyczne mają przy tym tylko klasy EC 1 Plus (bardzo niska emisyjność PLUS) i EC 1 (bardzo niska emisyjność). EMICODE jest najbardziej rozpowszechnionym oznakowaniem ekologicznym materiałów do układania podłóg. Oznakowanie jest przeprowadzane dobrowolnie przez producentów po wykonaniu odpowiednich badań emisyjności produktów i wydaniu licencji przez Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) [stowarzyszenie dotyczące materiałów do układania podłóg, klejów i wyrobów budowlanych o kontrolowanej emisyjności]. EMICODE jest jedynym znakiem jakości dla materiałów do układania podłóg, gdzie produkty kupowane są na wolnym rynku i badane przez instytut badawczy pod kątem zgodności z etykietą EMICODE. Naruszenia mogą skutkować sankcjami dla producentów, w tym cofnięciem licencji EMICODE.

NIEBIESKI ANIOŁ

Znak Niebieski Anioł przyznawany jest różnym kategoriom produktów zgodnie z odpowiednimi badanymi kryteriami. Materiały do układania podłóg badane są zgodnie z RAL-UZ 113. Licencja Niebieski Anioł wydawana jest przez Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) [niemiecki instytut zapewnienia jakości i oznakowania] po przeprowadzeniu badań w zakresie emisyjności i spełnieniu innych wymagań dotyczących składników oraz informacji na opakowaniach lub w kartach danych. Oznakowanie znakiem Niebieski Anioł jest dobrowolne. Oznakowanie Niebieski Anioł jest najbardziej rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym wśród prywatnych konsumentów.

Tutaj uzyskasz więcej informacji o znaku NIEBIESKI ANIOŁ

ZNAK JAKOŚCI CE

Poprzez oznakowanie CE producent wyrobu potwierdza, że jego wyrób spełnia wymagania odpowiedniej normy europejskiej. Produkty, dla których istnieje zharmonizowana norma EN (lub ETAG), muszą być oznakowane znakiem CE, a producent musi wykazać zastosowanie środków zapewnienia jakości. Oznakowanie CE na opakowaniu produktu odzwierciedla istotne właściwości techniczne produktu, takie jak np. wytrzymałość jastrychu na ściskanie. Przykładami wśród materiałów do układania podłóg są zaprawy jastrychowe (→ DIN EN 13813) lub kleje do glazury (→ DIN EN 12004). Oznakowanie CE samo w sobie nie jest cechą jakościową produktu. Jednakże wraz z oznakowaniem producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie deklarowane właściwości użytkowe są monitorowane i trwale dotrzymywane. Ponadto producent musi dla wszystkich wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE dostarczyć swoim klientom tzw. deklarację właściwości użytkowych (zazwyczaj za pośrednictwem strony internetowej), w której zadeklarowane są również istotne właściwości danego wyrobu.

CERTYFIKAT IMO

Znak „Koło sterowe” w całej Unii Europejskiej jest ważnym znakiem zgodności, który potwierdza przydatność danego produktu do wyposażenia statków. Warunkiem jest pozytywny wynik zdefiniowanego testu ogniowego produktu (badanie typu WE → Moduł B), jak również regularne monitorowanie procedur zapewnienia jakości w miejscu produkcji przez zatwierdzoną jednostkę certyfikującą (→ Moduł D). Podmiotem znaku „Koło sterowe” jest IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) będąca organizacją wyspecjalizowaną ONZ.

Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiednie certyfikaty w kategorii  "IMO-CERTYFIKATY" 

KLASYFIKACJA WYROBÓW WE FRANCJI VOC-Logo

Od stycznia 2012 r. wyroby budowlane we Francji muszą być klasyfikowane pod względem emisyjności i oznaczane jedną z klas emisyjności A+, A, B lub C, gdzie A+ oznacza najlepszą, a C najgorszą klasę emisyjności. Obowiązek oznakowania dotyczy wszystkich wyrobów budowlanych, które są stosowane w pomieszczeniach. Producent klasyfikuje swój produkt do jednej z czterech klas emisyjności na podstawie zdefiniowanego badania emisyjności produktu.

LEED

LEED jest amerykańskim systemem certyfikacji budynków, który stosowany jest na całym świecie. LEED jest skrótem od „Leadership in Energy and Environmental Design”. System oceny wyznacza standardy dla budynków efektywnych ekologicznie i społeczno-kulturowo.

Produkty budowlane muszą spełniać określone wymagania dotyczące zawartości lotnych związków organicznych (VOC) oraz, po ostatnich zmianach systemu LEED, dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach. Ponadto stawiane są wymagania odnośnie pochodzenia i zawartości surowców wtórnych w stosowanych materiałach.

Produkty, które są oznaczone na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu znakiem „LEED contributing product”, spełniają wymagania w zakresie emisji lotnych związków organicznych (VOC) oraz jakości powietrza w pomieszczeniach zgodnie z systemem certyfikacji LEED i dlatego idealnie nadają się również do projektów budowlanych LEED.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest systemem certyfikacji budynków, który pierwotnie powstał w Wielkiej Brytanii, ale od tamtego czasu ugruntował swoją pozycję w wielu krajach. System oceny uwzględnia w kompleksowy sposób ekologiczne i społeczno-kulturowe aspekty budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Oceny spełnienia kryteriów BREEAM przez budynki są następujące: dostateczne, dobre, bardzo dobre, znakomite, wyjątkowe.

System BREEAM stawia produktom również wymagania, które dotyczą głównie jakości powietrza w pomieszczeniach. Ponadto w projektach budowlanych opartych na systemie BREEAM wykluczone jest stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

UZIN ÖKOLINE to linia produktów, w której szczególny nacisk położono na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Produkty oznaczone tym logo wyróżnione są równocześnie dwoma znakami: EMICODE i Niebieski Anioł.

Więcej o UZIN ÖKOLINE.